fbpx POLÍTICA DE PRIVACITAT | ti.care

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?
Identitat: TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PARA EL CUIDADO DE LA SALUD S.L.
NIF: B88245857
Adreça electrònica: admin@ti.care

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PARA EL CUIDADO DE LA SALUD S.L. posa a disposició dels seus usuaris una plataforma tecnològica anomenada ti.care (marca registrada) per complir dos objectius: d'una banda, facilitar la informació necessària als pacients que els capaciti per al maneig adequat de la malaltia i la seva autocura, i d'altra per oferir major continuïtat en la comunicació professional-pacient que permeti unir esforços per millorar els resultats en salut.
Les dades de caràcter personal que recull (per diferents mitjans com ara: Enquestes a l'interessat, formularis de petició d'informació, xats en línia i fonts accessibles al públic) són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen en el Registre d'activitats de tractament corresponents, titularitat de TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PARA EL CUIDADO DE LA SALUD S.L.
A TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PARA EL CUIDADO DE LA SALUD S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de poder relacionar-nos amb vostè i poder prestar els nostres serveis. Així mateix, també poden ser usades per a altres activitats, com enviar-vos publicitat o promocionar les nostres activitats.
La nostra política és no elaborar perfils sobre els usuaris dels nostres serveis. No obstant això, pot haver-hi situacions en què, amb finalitats de prestació de servei, comercials o d'altre tipus, necessitem elaborar perfils d'informació sobre vostè.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui la relació mercantil o l'interessat no en sol·liciti la supressió, durant un termini de 5 anys a partir de l'última confirmació d'interès.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
La direcció de TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PARA EL CUIDADO DE LA SALUD S.L. assumeix la responsabilitat i compromís amb l'establiment, implementació i manteniment de la present Política de protecció de dades, garantint la millora contínua del responsable del tractament amb l'objectiu d'assolir l'excel·lència en relació amb el compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE l 119/1, 04-05-2016), i de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica, legislació sectorial específica i les seves normes de desenvolupament).

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
Amb caràcter general, només el personal de la nostra entitat que estigui degudament autoritzat podrà tenir coneixement de la informació que us demanem.
De la mateixa manera, podran tenir coneixement de la vostra informació personal aquelles entitats que necessitin accedir-hi perquè puguem prestar els nostres serveis.
Així mateix, tindran coneixement de la vostra informació aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar les vostres dades personals amb motiu de l'acompliment d'alguna llei.
En cas que, amb motiu de prestar-vos el servei, sigui imprescindible enviar les vostres dades a un país que no sigui tan segur com Espanya, sempre us demanarem permís prèviament i aplicarem mesures de seguretat eficaces que redueixin els riscos de l'enviament de la vostra informació personal a un altre país.

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PARA EL CUIDADO DE LA SALUD S.L. estem tractant dades personals que li corresponen, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat amb què es van recollir.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades; en aquest cas, només les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a tractament de les seves dades. TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PARA EL CUIDADO DE LA SALUD S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Les persones interessades tenen dret a la portabilitat de les seves dades personals. TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PARA EL CUIDADO DE LA SALUD S.L. facilita aquest dret a l'interessat que desitgi exercir-lo.
L'interessat pot exercir materialment aquests drets sol·licitant l'execució de qualsevol dels drets esmentats enviant un correu electrònic a admin@ti.care, adjuntant una fotocòpia del seu DNI per identificar-se i expressant clarament el dret que desitja exercir. Opcionalment, l'interessat es pot dirigir a l'Autoritat de Control competent per obtenir informació addicional sobre els seus drets.
L'interessat té dret a retirar el consentiment concedit per rebre informació de màrqueting en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
L'interessat pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control competent en matèria de protecció de dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets per part de TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PARA EL CUIDADO DE LA SALUD S.L.